Česká pobočka WebMoney (nákup - prodej)

U Staronové synagogy v Praze

Verified WebMoneyVerified WebMoneyWe accept WebMoney

Získat certifikát

Pravidla a smlouva o poskytování služeb

Ve smlouvě o užívání služeb centra WebMoney jsou popsána pravidla a podmínky využití našich služeb. Pravidla jsou adresována všem zájemcům z řad právnických i fyzických osob. Každý uživatel našich služeb je povinen se seznámit s obsahem smlouvy a pravidly užívání. Pokud uživatel nesouhlasí s pravidly, omezeními a dalšími podmínkami spolupráce, které jsou obsahem smlouvy, nemá oprávnění provádět směnné operace v Centru vkladů a výběrů WebMoney v Praze.

Tato smlouva a pravidla jsou trvale vystaveny na našich oficiálních stránkách Pravidla a smlouva o poskytování služeb. Vyhrazujeme si právo na jednostrannou změnu obsahu pravidel a smlouvy bez předchozího upozornění.

Stranami této smlouvy jsou směnárna elektronických valut "Česká pobočka E-Money Praha", zastoupená podnikatelem O. P. Syedyshevem (dále jen "služba") a jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je uživatelem služeb směnárny (dále jen "uživatel").

1. Termíny a ustanovení

1.1. "Česká pobočka E-Money Praha" je obchodní značka, která je vlastnictvím O. P. Syedysheva. Zároveň je to název služby směnárny elektronických valut na internetu s adresou www.e-money-v-praze.eu. Tato služba funguje na základě specifického prostředí a nabízí své služby uživatelům.

1.2. Uživatel je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb směnárny "Česká pobočka E-Money Praha" a respektuje pravidla a podmínky smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Elektronická měna je peněžní nebo i jiný závazek mezi jejím uživatelem a jejím vydavatelem, její hodnota je vyjádřena číselně.

1.4. Platební systém je software zprostředkující mechanismus směny peněz a propojení uživatelů.

1.5. Služby jsou nákupní, prodejní a směnné operace s elektronickou měnou a další služby poskytované Centrem E – Money.

1.6. Platba je převedení elektronické či jiné měny od plátce k příjemci.

2. Úvod

2.1. Smlouva, kterou Vám předkládáme, je dokument upravující vztahy mezi službou a uživatelem. Tato dohoda ruší všechny předcházející úmluvy mezi zúčastněnými stranami.

2.2. Předkládaná smlouva není v rozporu s legislativou zemí, ve kterých je služba zaregistrována a kde se nachází uživatel. V případě, že budou na základě platných zákonů zjištěna fakta, podle kterých nemůže uživatel využívat naše služby, bude takové konání považováno za nelegální a další využívání služby bude znemožněno.

2.3. Služba plně zaručuje zachování mlčenlivosti o operacích prováděných uživatelem. Informace mohou být vydány pouze na základě oprávněné žádosti státních orgánů, které mají odpovídající pravomoc. Také může být v oprávněných případech poskytnuta představitelům platebních systémů.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je nabídka poskytování služeb spojených s automatickým nákupem a prodejem elektronické měny. Jejich výčet naleznete výše.

3.2. Služba nabízí uživatelům celé spektrum funkcí, aniž by ověřovala zdroje či zákonnost nabytí finančních prostředků určených ke směně. Služba neprovádí kontrolu finančních operací uživatele.

3.3. Služba nenese žádnou odpovědnost za neoprávněné a nesprávné užívání nabízených funkcí platebního systému uživatelem. Služba není stranou, která zastupuje zájmy uživatele a platebního systému. Zodpovědnost za finanční prostředky a elektronickou měnu nesou finanční instituce a platební systémy.

3.4. Všechny již uskutečněné transakce jsou nevratné a nezrušitelné. Uživatel nemůže vyžadovat zrušení již uskutečněného nákupu, prodeje, nebo směny elektronické měny.

3.5. Služba má právo zrušit nebo pozastavit operaci v jejím průběhu, pokud dostane od odpovídajících zplnomocněných orgánů hodnověrnou informaci o neoprávněném užití finančních prostředků uživatelem.

3.6. Pokud bude zjištěno jakékoli porušení této smlouvy ze strany uživatele, služba má právo zastavit probíhající operaci.

3.7. Služba má výhradní právo na přerušení probíhající finanční operace, aniž by uživateli sdělila důvod.

4. Výčet služeb poskytovaných Centrem nákupu a prodeje E-Money Praha

4.1. Objednávky služeb poskytovaných Centrem, kontrola prováděné finanční operace a informace o průběhu transakce. Vše probíhá prostřednictvím uživatelského prostředí na stránkách systému WebMoney.

4.2. Služba je v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Služba vynakládá maximální úsilí k zabezpečení nepřetržitého provozu.

5. Cena poskytovaných služeb

5.1. Cena za poskytované služby je určována vedením Centra a je zveřejněna na jeho webových stránkách. Vedení je oprávněno provádět pružnou měnovou politiku, a to bez předchozího upozornění uživatelů.

5.2. Uživatel se zavazuje uhradit všechny výdaje za telefonické spojení, poštovní služby, fax a další výdaje, které vzniknou službě během pracovních schůzek s uživatelem.

5.3. Pro zaplacení objednávky je doba 24 hodin od okamžiku přijetí. Po uplynutí této doby se platba řídí aktuálním kurzem.

6. Zdanění

6.1. Uživatel provádí všechny daňové odpočty samostatně, podle daňových zákonů dané země. Služba nenese odpovědnost za včasné placení daňových odpočtů.

6.2. V případě vzniku konfliktu s daňovými orgány je uživatel povinen uhradit všechny výlohy, které v souvislosti s jeho účtem službě vzniknou.

7. Záruky a odpovědnost

7.1. Všechny služby nabízené Centrem jsou popsány v přiložené smlouvě a žádné další záruky uživatelům služba neposkytuje.

7.2. Všechny záruky obsažené ve smlouvě o poskytování služeb se vztahují na finance, které uživatel svěří službě. Centrum nenese odpovědnost případné ztráty, které mohou vzniknout v případné nedostupnosti stránek služby.

7.3. Služba negarantuje nepřetržitý provoz servisu 24 hodin denně.

7.4. Služba nenese odpovědnost za ušlý zisk uživatele v případě, že ztráty byly způsobeny technickou chybou a selháním platby.

7.5. Služba nenese odpovědnost za ušlý zisk a ztráty vzniklé v důsledku chyb uživatelů.

7.6. Služba nenese odpovědnost za náhradu škod vzniklých v souvislosti s poskytovaným servisem. Výjimkou jsou případy, které vzniknou v důsledku nepředvídaného nebo úmyslného jednání služby.

7.7. Uživatel souhlasí s tím, že jakékoli neoprávněné použití obsahu služby bude považováno za ilegální. Veškeré informace Centra jsou pod ochranu právních předpisů o ochraně autorského práva a práva duševního vlastnictví.

7.8. Uživatel souhlasí, že je vlastníkem finančních prostředků, se kterými nakládá, nebo je oprávněn s nimi nakládat.

7.9. Služba nezaručuje nepřetržitý provoz bankovních systémů. Zadané transakce mohou být realizovány se zpožděním až 2 pracovních dnů.

8. Nepředvídatelné okolnosti

8.1. Pokud dojde ke vzniku nepředvídatelných okolností typu živelných pohrom, požárů, povodní nebo ohrožení z vnějšku (teroristické akty, občanské nepokoje, státní převrat, …), při kolapsu komunikačních spojení, uživatel ani služba nenesou za případné následky odpovědnost.

9. Forma smlouvy

9.1. Uživatel i služba souhlasí s tím, že elektronická podoba této smlouvy je z právní stránky rovnocenná smlouvě písemné.

10. Poučení o rizicích

10.1. Nabízené služby nebudou poskytnuty osobám či firmám, které mají v úmyslu systém WebMoney Transfer zneužívat. Jsme nezávislá firma, která poskytuje služby a samostatně určuje ceny a nabídky. Subjekty, které zneužívají systém WebMoney Transfer nemohou přijímat provizi nebo jiné odměny plynoucí z účasti v systému. Centrum nenese žádnou zodpovědnost za jejich činnost. Certifikace provedená naším Centrem pouze ověřuje údaje pro spojení a totožnost uživatele. Certifikace je prováděna na základě našeho uvážení a nijak se nevztahuje k provozovatelům systému WebMoney Transfer.

Pozor!
Nezabýváme se nezákonnými platbami ani ilegálními obchody. S podobnými žádostmi se na nás, prosím, neobracejte.

UPOZORNĚNÍ. Nabízené produkty a služby neposkytujeme osobám či institucím, které chtějí systém WebMoney zneužívat. Jsme nezávislá firma, která poskytuje služby a dle svého uvážení rozhoduje o cenách a nabídkách. ubjekty, které zneužívají systém WebMoney Transfer nemohou přijímat provizi nebo jiné odměny plynoucí z účasti v systému. Centrum nenese žádnou zodpovědnost za jejich činnost. Certifikace provedená naším Centrem pouze ověřuje údaje pro spojení a totožnost uživatele. Certifikace je prováděna na základě našeho uvážení a nijak se nevztahuje k provozovatelům systému WebMoney Transfer.


CS RU EN